STADGAR FÖR FOLE LOKRUME FIBER EKONOMISK FÖRENING

Antagna av föreningens medlemmar vid extra föreningsstämma 20120329.

§ 1 FIRMA

Föreningens namn är Fole Lokrume Fiber ekonomisk förening.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlem-marna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bland annat data- och telekommunikation samt tjänster för medlemmarnas användning av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Gotlands kommun.

§ 4 MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av

Fole och Lokrume socknar med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formu-lär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgift-erna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 MEDLEMSINSATS

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 SEK per av medlemmen inom verksamhets-området ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas kontant i enlighet med information på ansökan om medlemskap. Insatsen ska betalas när medlemskap har beviljats. Dessutom tillskjuter varje medlem in ovillkorad medlemsinsats för att finansiera uppbyggnaden av kommunikationsnätet och för att föreningen skall ha en buffert för oförutsedda kostnader. Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 § lag (1987.667) om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte.

§ 7 MEDLEMSSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman. Medlems-avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER

För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

§ 9 UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intres-sen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om ute-slutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10 AVGÅNG

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur före-ningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.

§ 11 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år,

styrelseledamöter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

§ 12 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en revisorsuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie förenings-stämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1.         Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2.         Godkännande av röstlängden

3.         Val av två justeringspersoner

4.         Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5.         Fastställande av dagordningen

6.         Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

7.         Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.         Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9.         Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

10.      Budget och verksamhetsplan

11.      Medlemsinsats, medlemsavgift och andra avgifter

12.      Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13.      Val av revisorer och revisorssuppleant

14.      Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande

15.      Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före

föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra

föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 19 VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har

skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 20 UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande

till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

§ 21 STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra förenings-stämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§ 23 ÖVRIGT

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667

 

                         TV                                      Dator                                        Telefoni

    Skriv ut,

Kan du ej läsa PDF dokument kan du ladda hem konverterare här:

PDF konverterare.

Stadgar för Fole Lokrume PDF.